Tietokanta per asiakas


Tyypillinen pieni/keskisuuri Laravel-applikaatio rakentuu yhden tietokannan päälle. Tuo yksi tietokanta sisältää kaiken datan, jota Laravel-sovellus tallentaa/käyttää.

Tyypillinen web-applikaatio kuitenkin tarjoaa käyttöoikeuden usealle erilliselle käyttäjälle/loppuasiakkaalle. Varsin yleinen tapaus vieläpä on, että kunkin loppuasiakkaan data elää täysin erillään muiden asiakkaiden datasta. Tällöin jokainen asiakas muodostaa oman universuminsa tietokannan sisälle; useimmiten tämä “privaatti maailma” rakennetaan käyttämällä avokätisesti viiteavaimia (foreign key).

Näitä viiteavaimia sitten ripotellaan ympäri tietokannan rakennetta; lähes jokainen tietokantataulu sisältää sarakkeen, jossa viiteavain määrittelee kenen asiakkaan universumiin kyseinen tietue (rivi) kuuluu.

Toinen vaihtoehto on tehdä asiat konseptuaalisesti yksinkertaisemmin; annetaan jokaiselle asiakkaalle oma tietokanta!

Tällöin viiteavaimia ei tarvita, sillä yksittäisessä tietokannassa on aina vain yhden asiakkaan data.

Tietokannan luominen jokaiselle asiakkaalle erikseen sisältää paljon hyviä puolia. Mutta kuten aina, trade-off on olemassa. Hyvä kokonaiskatsaus näihin kahteen eriävään strategiaan löytyy esim.: https://stackoverflow.com/questions/18910519/pros-cons-using-multiple-databases-vs-using-single-database

Tutkitaan seuraavaksi, miten Laravel-applikaatio voidaan rakentaa käyttämään yhtä tietokantaa per asiakas.

Tietokanta === subdomain

Yksi erinomainen tapa mahdollistaa usean tietokannan käyttö järkevästi on kytkeä looginen yhtäläisyys tietokannan ja alidomainin välille.

Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi domain nokia.app.fi valitsee käyttöönsä Nokia-tietokannan, ja atria.app.fi valitsee käyttöönsä Atria-tietokannan. Molemmat asiakkaat (Nokia ja Atria) jakavat yhteisen Laravel-applikaatiopalvelimen, ja mahdollisesti myös fyysisen tietokantapalvelimen, mutta Laravel valitsee kunkin sisääntulevan palvelupyynnön yhteydessä sopivan tietokannan dynaamisesti.

Koodirajapinnan tasolla tämä voisi näyttää kutakuinkin tältä:


// routes/api.php

Route::group(['domain' => '{company}.' . ENV('APP_DOMAIN')], function() {
	
	Route::get('/users', 'UserController@all');

}); 

Route-tiedostomme siis ottaa alidomainin sisään dynaamisena muuttujana. Tuota muuttujaa voidaan käyttää Controllerin puolella:

// Controller/UserController.php

class UserController extends Controller
{

  public function index(Request $request, $company) {

  	if ($company === 'nokia') {
  		// Käytä Nokian tietokantaa
  	} else if ($company === 'atria') {
  		// Käytä Atrian tietokantaa.
  	}

  	// Tässä kohtaa Eloquent on kytketty oikeaan tietokantaan.

  	return User::all();
  }


 }

Ikävää ylläolevassa on tietenkin se, että meidän tarvitsee jokaikisessä Controllerissa tehdä tietokannan valinta. Helpompaa on siirtää tietokannan dynaaminen valinta middlewareen:


// Http/Kernel.php

class Kernel extends HttpKernel
{
	//... muita asetuksia...

  protected $middlewareGroups = [
    'api' => [
      \App\Http\Middleware\ValitseTietokanta::class, 
      'throttle:60,1',
      'bindings',
    ]
  ]; 

  // ... muita asetuksia...
}


// Middleware/ValitseTietokanta.php

class ValitseTietokanta
{

  public function handle($request, Closure $next)
  {
    $company = $request->route('company');

  	// Määritämme globaalin vakion, jota voidaan käyttää
  	// missä tahansa applikaatiokoodissa. Tällä tavoin
  	// mikä tahansa funktio saa tarvittaessa tietoonsa minkä
  	// asiakkaan kontekstissa se suoritetaan.
    if (!defined('COMPANY_SUBDOMAIN')) {
      define('COMPANY_SUBDOMAIN', $company);
    }

    // Ylikirjoita default-config.
    \Config::set('database.connections.mysql.database', 'appi_db_' . $company);
    // Ota uusi tietokantayhteys
    \DB::reconnect('mysql');

    return $next($request);
  }
}

Ylläoleva tekee tietokannan valinnan jokaiselle API-routelle. Se ei tee suuremmin virhetilanteiden hallintaa. On mahdollista, että tietokantaa ei ole olemassa. Tällöin myöskään alidomainia ei pitäisi olla olemassa, eli ympäröivän www-palvelimen tulisi estää sisääntuleva yhteys.

Ylläoleva tarvitsee vielä config-tiedostoon lisäyksen.

// config/database.php

return [

	// muita asetuksia

  'connections' => [


    'mysql' => [
      'driver' => 'mysql',
      'host' => env('DB_HOST', 'localhost'),
      'port' => env('DB_PORT', '3306'),
      // Tämä attribuutti korvataan middlewaressa.
      'database' => env('DB_DATABASE', 'appi_db_default'),
      'username' => env('DB_USERNAME', 'forge'),
      'password' => env('DB_PASSWORD', ''),
      'charset' => 'utf8',
      'collation' => 'utf8_unicode_ci',
      'prefix' => '',
      'strict' => true,
      'engine' => null,
    ],
];

Homma toimii siten, että middlewaressa ylikirjoitamme database-attribuutin mysql-configista. Ylikirjoituksen jälkeen kutsumme DB::reconnect(), joka lataa (muunnetun) configin uusiksi ja ottaa uuden tietokantayhteyden.

Ylläoleva koodiesimerkki tekee ikävän oletuksen siitä, että kaikki asiakkaat käyttävät tietokannassa samaa salasanaa, tunnusta ja hostia. Tämä estää tietokannan siirtämisen ulkoiselle palvelimelle, esimerkiksi asiakasyrityksen omalle palvelimelle.

Äärimmäinen dynaamisuus on saavutettavissa siten, että luomme erillisen taulun “_asiakkaat”, jonne tallennamme tiedot kunkin asiakkaan tietokannasta. Tämän jälkeen middlewaressa asetamme kaikki mysql-configin attribuutit asiakastietokannan asetusten mukaisiksi.

Mutta minne luomme “_asiakkaat”-taulun? Nokian vai Atrian tietokantaan? Ei kumpaankaan. Loogisin paikka on erillinen admin-tietokanta, joka on rakenteeltaan erilainen kuin asiakkaiden tietokannat. Toinen vaihtoehto on käyttää .env-tiedostoa, ja tunkea kaikkien asiakkaiden tietokantatiedot sinne. Tärkeintä on, että asiakkaiden tietoja ei päästetä versiohallinnan piiriin, eli config/database -tiedostoon niitä EI saa laittaa.